Dịch vụ kiểm định an ninh hệ thống (Security Audit)

Dịch vụ kiểm định an ninh hệ thống (Security Audit)

Dịch vụ Audit – Kiểm định an toàn hệ thống
Kiểm định và kiện toàn cấu hình máy chủ là một quy trình cần được triển khai trong những doanh nghiệp, tổ chức áp dụng Công nghệ thông tin vào việc quản lý, cung cấp dịch vụ người dùng và phục vụ kinh doanh.

2Dịch vụ Audit – Kiểm định an toàn hệ thống

Kiểm định an toàn hệ thống giúp loại bỏ những cấu hình mặc định không an toàn khi triển khai cài đặt mới hệ thống, cũng như đối với hệ thống đang vận hành. Kiện toàn hệ thống giúp tránh việc rò rỉ các thông tin về cấu trúc hệ thống, tăng cường tính chất Xác thực, Phân quyền, Giám sát theo mô hình bảo mật tam giác AAA (Authorization, Authentication, Audit), bảo đảm an toàn cho hệ thống theo mô hình CIA (Confidentiality, Integrity, Availability).

Quy trình thực hiện Dịch vụ Audit – Kiểm định an toàn hệ thống

Các chuyên gia của TMGS sẽ thực hiện đánh giá hệ thống, các dịch vụ, máy chủ của tổ chức dựa trên tiêu chuẩn CIS Security Benchmarks để đánh giá tuân thủ theo tiêu chuẩn bảo mật các hạng mục sau:

1. Hệ điều hành: Microsoft Windows, Unix/Linux, VMWare, MacOS

2. Cơ sở dữ liệu

3. Các dịch vụ mạng

Báo cáo kết quả kiểm định an toàn hệ thống

Báo cáo chi tiết bao gồm các tài nguyên ( hạng mục thực hiện, thông tin tham khảo, hướng khắc phục) và báo cáo đánh giá chi tiết về nguyên nhân, nguy cơ, mức độ ảnh hưởng, phân cấp mức độ nghiêm trọng của hạng mục đánh giá được tìm thấy theo 02 cấp độ an ninh khác nhau, hiển thị tại đồ thị thống kê tỉ lệ xuất hiện của lỗ hổng.

Các sản phẩm tương tự Sản phẩm tương tự

Giải Pháp TMGS - EDR (Enpoint Detection & Response)

TMGS - EDR là một giải pháp phòng ngừa mối đe dọa kết hợp các sức mạnh của trí tuệ nhân tạo (AI) để ngăn chặn sự lây nhiễm phần mềm độc hại với additional security controls kiểm soát các biện pháp bảo vệ chống lại các cuộc tấn công dựa trên script-based, fileless, memory, và external device-based attacks. Không giống như các sản phẩm endpoint security truyền thống dựa trên signatures và behavior analysis để phát hiện các mối đe dọa trong hạ tầng mạng

* Điều khoản quan trọng và chi tiết ưu đãi:

Đăng ký, Dùng thử miễn phí, Định giá và Thời hạn gia hạn tự động:

    Liên hệ

Lợi ích miễn phí với tính năng tự động gia hạn:

Các điều khoản bổ sung dành riêng cho Dịch vụ giám sát danh tính: